Logopedische Praktijk Elise Jacobs

Werkwijze

Aanmelding


Eerst is er een aanmelding. Op eigen initiatief (de ouders of de patiënt(e) zelf) contacteert de logopedist. Dit kan na verwijzing door de leerkracht, de zorgcoördinator, het CLB, de huisarts, de kinderarts, de NKO-arts, de orthodontist,... en gebeurt meestal telefonisch of via het contactformulier. Bij dit eerste contact wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag omschreven. De ouders of de patiënt(e) worden dan ook op de hoogte gebracht van de praktische werking van de praktijk. Vervolgens worden de ouders doorverwezen naar een arts om een voorschrift voor logopedisch bilan te halen en wordt een afspraak gemaakt om het onderzoek te doen.


Onderzoek


Tijdens dit onderzoek wordt uitgebreid nagegaan wat het probleem is en wordt een dossier opgemaakt om terugbetaling aan te vragen via het ziekenfonds. Vaak wordt dan ook informatie ingewonnen van derden (vb. klasleerkracht, zorgcoördinator,...). Na het opstellen van het logopedisch bilan wordt opnieuw contact opgenomen met de voorschrijvende arts voor een voorschrift voor logopedische therapie. Het dossier om terugbetaling aan te vragen bestaand meestal uit een logopedisch bilan, een aanvraagformulier en de nodige voorschriften. Afhankelijk van het probleem of de stoornis kunnen hier nog extra zaken bij komen. Het volledig dossier wordt dan bezorgd aan de mutualiteit om goedgekeurd te worden.


Behandeling


Na het onderzoek stelt de logopedist een handelingsplan op om zo doelmatig te werk te kunnen gaan. Er worden afspraken gemaakt betreffende het tijdstip, de plaats en de frequentie van de logopediesessies en daarna gaat de therapie van start.

De behandeling wordt volledig op maat van de patiënt(e) gemaakt en is dus erg afhankelijk van het type probleem en de patiënt(e) zelf.